תקנון ותנאי השימוש

 

תקנון ותנאי שימוש

א.      מבוא

ברוכים הבאים לאתר "Quest", www.thequest.club, בבעלותה קווסט פסטיבל סאונד בע''מ, ח"פ 516677796 המפעיל את האתר (להלן: "האתר" ו/או "המפעיל").
השימוש באתר
זה יהא בכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות של האתר בלבד (להלן: "תנאי השימוש").

 1. תקנון זה ותנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם לשון מין זכר כוללת מין נקבה ולהיפך.
 2. בנוסף לשון יחיד כוללת רבים ולהיפך. 
 3. בשימושך באתר זה הינך מצהיר כי גילך הינו 18 ומעלה.
 4. הנך מצהיר, כי ידוע לך שבעת שימושך באתר זה, בין אם השימוש נעשה על ידך ו/או מי מטעמך, האמור בתקנון זה ובתנאי השימוש חלים עליך.
 5. האמור בסעיף 4 דלעיל כולל לרבות, אך לא רק, שימוש במידע ו/או גלישה ו/או קריאה ו/או רכישה באמצעות האתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או השגת מידע ו/או פרסום מידע ו/או שליחת מידע, המלצה או תגובה ו/או כל שימוש אחר  (להלן: "המשתמש"), בין אם יצרת קשר עם האתר ו/או מי מטעמו ובין אם לאו.
 6. תנאי השימוש מסדירים את היחסים המשפטיים בין המשתמש לבין המפעיל ומהווים הסכם לכל דבר ועניין. למען הסר ספק, מוסכם כי המפעיל רשאי לשנות ו/או לעדכן את תקנון האתר ו/או תנאי השימוש בכל עת על פי שיקול דעתו המוחלט.
 7. בעצם הכניסה ו/או הגלישה ו/או השימוש בכל דרך שהיא באתר הינך מאשר את התקנון ותנאי השימוש כמפורט לעיל ולהלן. ככל שאינך מסכים עם איזו מהוראה הנקובה בתקנון ותנאי שימוש אלו, אזי הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותיו.
 8. בכל במקרה שעל פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או המפעיל בוצעה הפרה של הוראה הנקובה בתנאי השימוש ו/או התנהלות בלתי הולמת מצדך כלפי האתר ו/או המפעיל ו/או מכל סיבה אחרת, מוקנית לאתר ו/או למפעיל הזכות לחסום את גישתך לאתר בכל עת וללא כל נימוק, וזאת על-פי שיקול דעתם הבלעדי.
 9. האמור בתנאי השימוש והתקנון יבואו בנוסף לכל הוראה מחייבת אחרת המצויה באתר ו/או בהתקשרות בינך לבין האתר, ככל שישנה כזו. 
 10. ניתן לפנות לאתר ו/או למפעיל האתר בכל בקשה ו/או הבהרה ו/או הודעה ו/או בקשה להסרה מרשימת התפוצה בכתובת הדוא''ל: info@thequest.club.

 

ב.       האתר

 1. האתר עשוי לפרסם, להציג מידע ותכנים אודות הצעות לרכישת כרטיסים לאירועים ו/או כנסים ו/או הופעות למועדון המפעיל המצוי ברח' דרך שלמה 157, תל אביב-יפו, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או המפעיל שלו, בשל כל תוכן ו/או מידע ו/או פרסום ו/או כל עובדה העולה ו/או העשויה להעלות ו/או להשתמע מן האתר.

 

ג.        דיוור

 1. רשימת תפוצה ודיוור אלקטרוני האתר ו/או מפעיל האתר יהיו רשאים לעשות שימוש במידע פרטי של המשתמש עמו מילא את פרטיו ו/או ביצע את קניית הכרטיס, על מנת לפנות אליך בכל אחד מהפלטפורמות אשר נמסרו על ידך במועד הקניה ו/או בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות ע''י פרסום ו/או שיווק של מוצר ו/או שירות ו/או מידע אחר לדואר האלקטרוני ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי של האתר ו/או מפעיל האתר.

 

ד.       המוצרים וביצוע רכישות

 1. האתר מספק פלטפורמה לרכישת כרטיסים לאירועים ו/או כנסים ו/או הופעות למועדון המפעיל המצוי ברח' דרך שלמה 157, תל אביב-יפו שיהיו זמינים באתר מעת לעת, עפ''י שיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או המפעיל כהגדרתם לעיל (להלן ולעיל: ''הכרטיסים'').
 2. הכרטיסים יינתנו לשימוש למועד האירוע הנקוב בכרטיס בלבד, ולא ניתן יהא להמיר את הכרטיס לאירוע מסוג ו/או מועד.
 3. רכישת הכרטיסים מותנית בקיומם של מקומות פנויים באירוע ו/או כי לא מדובר בקיומו של אירוע פרטי ו/או הנהלת האתר סבורה כי הרוכש לא יעמוד בהתחייבויותיו.
 4. המחירים הנקובים באתר, מוצגים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין (ככל שאינם כוללים מע"מ, יצוין זאת לצד המחיר).
 5. האתר ו/או המפעיל רשאים לשנות את המחירים המוצגים באתר על פי שיקול דעתם הבלעדי, בכל זמן, וללא כל מתן הודעה, המשתמש יהא מנוע מלטעון טענות ו/או תביעות כלפי האתר ו/או המפעיל בעניין זה.
 6. רכישה באתר, תעשה על ידי מתן פרטים אישיים (להלן: "פרטי זיהוי") של המזמין (המשתמש), כמפורט בעמוד התשלום, בנוסף צירוף צילום תעודת זהות או צירוף פרופיל מרשת ה-FACEBOOK ו/או פרופיל מרשת ה-INSTEGRAM של המשתמש בלבד, וכן פרטי כרטיס אשראי בתוקף, כרטיס האשראי יחויב בגין הרכישה במעמד ביצוע ההזמנה, הרכישה תבוצע בתשלום אחד בלבד בכפוף להוראות דף סליקת האשראי הנתון לשינוי.
 7. סליקת האשראי מתבצעת ע''י חברת סליקה חיצונית. משכך, הרכישות באתר כפופות יחד עם תקנון זה, גם לתנאים של חברת הסליקה.
 8. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל במשרד המפעיל, ובה הפרטים המדויקים והנדרשים לשם ההזמנה ולצורך חיוב הקונה.
 9. לאחר קבלת פרטי הקונה, יבוצע החיוב כמפורט לעיל, אולם יש לראות כאישור סופי של הרכישה לאחר קבלת הכרטיס בפועל או הודעת המפעיל. מועד זה בלבד יראה כהשלמת הזמנה.
 10. בגין הזמנה שלא תתקבל, יושב החיוב לקונה.
 11. למפעיל שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, במקרה שבו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש או שרוכש הכרטיסים אינו עומד בתנאי השימוש וכללי השימוש באתר, או על פי כל דין ו/או נוהג אחר המקובל במקום האירוע.
 12. פרטי זיהוי שאינם מדויקים ועדכניים עשויים למנוע את אישור ההזמנה. יובהר, כי כל האחריות למילוי פרטי הזיהוי הינם על המשתמש. אין להטיל כל אחריות על המפעיל ו/או האתר בגין האמור לעיל.
 13. עיכובים שבעטיו של המשתמש יהיו באחריותו בלבד.
 14. לאחר ביצוע הרכישה, לא יינתן לבצע שינוי בסוג התשלום.
 15. האתר ו/או המפעיל רשאים להגביל את כמות הרוכשים לכל אירוע ו/או כנס ו/או הופעה למועדון המפעיל, וכן לבצע שינויי ו/או עדכון ו/או מבצע של מחירים עפ''י שיקול דעתו הבלעדי.
 16. יובהר, כי כרטיס הכניסה הינו אישי ומיועד לרוכש בפועל, וחל איסור מוחלט להעביר את כרטיס הכניסה ו/או זכות הכניסה לצד ג' בשום צורה שהיא. עבירה על סעיף זה מהווה הפרת הוראות הסכם תנאי שימוש זה, ומקנה לאתר ו/או המפעיל עילת תביעה כנגד המעוול. יובהר, כי צד ג' אשר כרטיס הועבר לו לא יורשה להיכנס למועדון המפעיל.
 17. המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, ונותן את הסכמתו המלאה לאתר ו/או המפעיל לבצע כל בדיקה ו/או שימוש ע''י כתובת IP ממנה גולש המשתמש באתר.
 18. כמו כן, המשתמש נותן את הסכמתו לכל פירוט מתועד שיבצע האתר ו/או המפעיל.
 19. המפעיל ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות המלאה למנוע גישה של משתמש לתכני האתר וביצוע רכישת כרטיסים במקרה של חשד מצידם כי המשתמש ביצע הפרה של התקנון ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל שימוש אחר שלא כדין.
 20. האתר יציע מגוון מוצרים שעשויים להשתנות מעת לעת לרכישה מקוונת אתר לכתובת בישראל בכפוף לתנאי האספקה להלן.
 21. לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיס, יישלח לרוכש באמצעות אחד מפרטי ההתקשרות שמסר אישור רכישה.
 22. חל איסור להתחזות לאדם ו/או גוף אחר וכיוצ''ב במעמד ביצוע הזמנת הכרטיס או בעת ההגעה למועדון המפעיל.
 23. למפעיל ו/או האתר שמורה הזכות לשנות בכל עת את אופן ביצוע הזמנת רכישת הכרטיסים באתר, בדרך של הוספת תניות ו/או בקשות ו/או לבטלם, וזאת עפ''י שיקול דעתו הבלעדי.

 

ה.      מדיניות ביטול עסקה

 1. הודעה בגין ביטול עסקה ניתן לשלוח באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל info@thequest.club בלבד (להלן: "הודעת הביטול"), במסגרת הודעת הביטול יש לנקוב במספר ההזמנה שברצונך לבטל. מובהר כי מדיניות ביטול העסקה כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע״ו 2016 ותקנותיו. לפיכך, ניתן לבטל את ההזמנה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ- – 7 (שבעה) ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ש״ח - הנמוך מביניהם.
 2. יובהר, כי לא ניתן לבטל כרטיס שנקנה 7 (שבעה) ימי עסקים לפני מועד האירוע ולא ניתן לקבל בגינו החזר כספי.
 3. מפיקי האירועים יכולים לחרוג לטובת הצרכן ולאשר זיכוי לפי שיקול דעתם, אף במקרים בהם לא תינתן זכות לביטול לפי מדיניות זו. יודגש, כי אין באמור בסעיף זה, בכדי להטיל אחריות על האתר ו/או מי מטעמו. למען הסר ספק, מפיקים חיצוניים פועלים בנפרד לאתר.
 4. לא ניתן לבטל כרטיסים בודדים במסגרת רכישה שבוצעה במרוכז.
 5. ביטול עסקה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה בכפוף להצגת מסמך המעיד שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
 6. לא ניתן להחליף כרטיס שנקנה באתר בכרטיס לאירוע אחר.

 

ו.        אחריות

 1. כל מידע אשר יהא לא מדויק ו/או שגוי ו/או רשלני הינו באחריות המשתמש בלבד ו/או צד ג', לרבות מידע שנעדר ו/או התווסף שלא לצורך, והמשתמש פוטר את המפעיל ו/או האתר מאחריות בגין כל נזק ו/או פציעה ו/או עוגמת נפש ו/או כל הפסד או נזק כזה או אחר, ולא תהיה למשתמש טענה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה כנגד האתר ו/או המפעיל.
 2. האתר ו/או כל תוכן ו/או מידע המוצגים ו/או מפורסמים באתר עשויים להשתנות מעת לעת, האתר ו/או המפעיל אינם מתחייבים להפעיל ו/או להציג את התוכן ו/או המידע כדרך קבע.
 3. האתר ו/או המפעיל לא יישאו, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של תקלה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות בשירות הניתן באתר ו/או על ידי האתר ו/או המפעיל, תקלות הנובעות מרשת האינטרנט ו/או בכל קו תקשורת. המידע המוצג באתר ושירותיו, ניתנים לשימוש כפי שהם. לא תהא למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או המפעיל בשל מידע המוצג באתר ו/או מתכנו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו. נפלה טעות במידע ו/או בתוכן הניתן באתר, לא יחייב הדבר את האתר ו/או המפעיל.
 4. בשום מקרה האתר ו/או המפעיל לא יהיו אחראים בכל דרך לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן, מכל סוג שהוא, לרבות ממוני ו/או בלתי ממוני, שייגרם לך עקב שימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בפרסומיו ו/או בתקלות באתר ו/או בחדירות בלתי חוקיות לאתר ו/או בשימוש לא חוקי שבוצע על ידי צד ג’ ו/או בכל מידע המופיע באתר.
 5. המפעיל ו/או האתר שומרים את הזכות לשנות ו/או להחליף את תוכן האתר מעת לעת, כולו או מקצתו, מבנהו, מראהו, עיצובו וכל פרט אחר העולה מכך, ובכלל זה את נגישות התוכן וזמינות השירותים המוצגים באתר, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של המפעיל ו/או האתר ובלא כל צורך בהסכמתך ו/או בהסכמת כל גוף אחר.   
 6. לאתר ו/או המפעיל שיקול בלעדי בעשיית שימוש באתר, וכן הם זכאים לדרוש תשלום עבור שירותים כלשהם ולבצע כל החלטה אחרת הנוגעת לפעילות האתר והשירותים המוצעים בו. 
 7. האתר ו/או המפעיל אינם מתחייבים שהשירות באתר יהא סדיר, בלא הפסקות ותקלות, בין היתר, תקלות בתוכנה, בחומרה, זמני טעינה, ו/או בקווי התקשורת.
 8. לאור האמור דנן, הנך מאשר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה בגין כל שינוי באתר ו/או בתוכנו ו/או לפעילות האתר.
 9. לאתר שמורה הזכות לבקש את פרטייך, לרבות שמך המלא, מס' ת''ז, מס' טל', צילום ת"ז או קישור לעמוד הפרופיל של המשתמש ברשתות החברתיות.

 

 

  

ז.        קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל זכויות היוצרים לרבות סימני המסחר והקניין הרוחני באתר הינם בבעלות המפעיל בלבד. בזכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא, כולל בין היתר, כולו ו/או חלקו, בגרפיקה, בעיצוב האתר ו/או כל תוכן ו/או מידע אחר המופיע באתר, בלוגואים ובסימני המסחר וכן בתמונות המוצגות באתר מעת לעת לרבות תמונות המוצרים הנמכרים באתר, בקורסים הדיגיטליים, תכני הוידאו, עריכה וכיוצ"ב. 
 2. חל איסור לבצע כל שימוש בתוכן כלשהו ו/או בזכות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של המפעיל, במישרין או בעקיפין, לרבות העתקה, הקלטה, שכפול, מכירה, העברה, צילום, הורדה ותרגום כל סוג של מידע ו/או תוכן המוצג באתר וחל איסור לבצע כל שימוש מסחרי באתר ו/או במוצרים המפורסמים בו ו/או בכל פרט אחר שנמצא באתר.
 3. כל שימוש בזכויות הקניין ו/או זכויות היוצרים של המפעיל טעון הסכמה בכתב ומראש של המפעיל. 
 4. אין באמור לעיל ו/או במה שאינו נאמר בו, כדי להוות הסכמה שהיא, במישרין או בעקיפין, לבצע שימוש כלשהו בזכויות היוצרים והקניין הרוחני של המפעיל.

 

ח.      מדיניות פרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 2. מדיניות פרטיות זו פורסת בפניך את הנתונים והמידע שהאתר ו/או המפעיל כהגדרתם בתנאי השימוש אוספים בנוגע אליך לרבת השימושים בנתונים ובמידע זה.
 3. גלישתך ושימושך באתר מהווה את מתן הסכמתך כי לאתר שמורה הזכות לאסוף ו/או לשמור ו/או להשתמש בנתונים ובמידע הנוגע לשימושך באתר וכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת רכישת הכרטיס ו/או השימוש באתר (להלן: "נתוני הגלישה").
 4. ידוע לך, כי בשימושך באתר הינך נותן את הסכמתך המלאה לאיסוף נתוני הגלישה אשר נשמרים במאגר המידע של האתר.
 5. קבלת מידע ו/או איסוף נתוני הגלישה ואחסונו ו/או ושמירתו יתבצע בהתאם לבחירת האתר ו/או המפעיל על פי שיקול דעתם הבלעדי, באמצעות (cookies) ו/או בכל אמצעי נוסף ו/או אחר. 
 6. נתוני הגלישה הינם נתונים ו/או מידע המהווה את כתובת ה- IP בו השתמשת, סוג הדפדפן, כתובת URL, מיקומך הגיאוגרפי, שעות ומשך השימוש, היסטוריית השימוש, איזה מידע חיפשת, באיזה דפי רופאים עיינת, באיזה מידע ותוכן עיינת ובמשך כמה זמן, מאיזה אתרים הגעת לאתר ולאיזה אתרים גלשת מהאתר, על איזה קישורים לחצת, איזה טפסים שלחת וכל נתון גלישה אחר הקשור בשימוש באתר. 
 7. הנך מסכים כי החברה תשמור את נתוני הגלישה ללא מגבלת זמן ותעשה שימוש בנתוני הגלישה, כולם או חלקם, על-פי בחירתה, שימוש לצורך שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר בכל דרך שהאתר יימצא לנכון, ולרבות לצורך פניה אישית מהאתר אליך, לצורך הצגת תוצאות ותוכן ספציפיים הרלוונטיים לדעת האתר לגביך, לצורך התאמת הפרסומת המוצגות לך באתר, לצורך התאמת המוצרים והשירותים המוצעים לך באתר ולצורך כל פעולה אחרת שעשויה לשפר ולייעל את חווית הגלישה באתר, על-פי שיקול דעת המפעיל;  
 8.  הנך מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה לאתר או מפרסם אינו סודי ואתה מעניק לאתר סמכות בלתי חוזרת לשנות את המידע, לפי שיקול דעת בלעדי, ו/או לפרסם את המידע ו/או לפעול בכל דרך אחרת ללא צורך לאישורך ו/או מתן תמורה עבורך.
 9. הנך מאשר קבלת הצעות ו/או פרסומות בנושאי האתר ובכל נושא אחר להלן רשימת תפוצה.
 10. להסרת מרשימת התפוצה כאמור לעיל, יש להודיע לאתר.
 11. האתר ו/או המפעיל ימסרו חומר ו/או מידע ו/או כל פרט אחר אשר נדרשו למסור לרשות מוסמכת עפ"י חוק ו/או לפי צו משפטי, לפי דרשה ו/או חובה שבדין.
 12. אתה מאשר לאתר ו/או למפעיל להחזיק את הפרטים אודותייך במאגר האתר לצורך שליחת חומרי שיווק ו/או הצעות ו/או פרסומות עבור האתר ו/או לקוחותיו מארגני ו/או מפיקי אירועים, מוכרי כרטיסים וכיוצ"ב.

 

ט.      סמכות מקומית

 1. הצדדים מסכימים כי על השימוש באתר, התקנון ומדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי, וכי לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה הסמכות הייחודית לדון בכל תובענה הקשורה הנובעת מהשימוש באתר ו/או הנוגע למדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש והתקנון של האתר.

 

י.        כללי

 1. לאתר ו/או המפעיל שמורה הזכות הבלעדית לעדכן ו/או לשנות מעת לעת את תנאי השימוש והתקנון ו/או מדיניות הפרטיות. במידה שיבצעו זאת, האתר ימסור עדכון על כך על ידי פרסום הודעה בעמוד הבית. כל שימוש באתר לאחר עדכון התנאים יחשב כהסכמה מצדך לתנאים החדשים.
 2. האתר ו/או המפעיל רשאים להסב ו/או למכור ו/או להעביר את זכויותיהם באתר, ולעשות כל עסקה בקשר לאתר ו/או להסב הסכם זה לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמתך, ומבלי שתהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה בקשר לכך. הינך יודע, מצהיר ומאשר כי האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים של צד ג' (להלן: "האתרים החיצוניים"). למען הסר ספק, האתר ו/או המפעיל לא יהיו אחראיים למידע ו/או הפרסומים ו/או כל תוכן שיווקי ו/או לתנאי השימוש והתקנון ו/או למדיניות הפרטיות ו/או כל פרסום אחר המוצג באתרים החיצוניים.
 3. לאתר שמורה הזכות המלאה להציג באתר פרסומות ומידע מסחרי ו/או שיווקי מכל סוג שהוא, על פי שיקול דעתם הבלעדי של האתר ו/או המפעיל בהיקף ובתנאים המקובלים עליהם. מבלי לגרוע בכלליות האמור, האתר יהיה רשאי לאפשר לצד ג' לפרסם באתר מידע ו/או תוכן ו/או פרסומות ומידע מסחרי, על פי שיקול דעתם הבלעדי של האתר ו/או המפעיל בהיקף ובתנאים המקובלים עליהם.
 4. מובהר ומוסכם כי האתר אינו נושא בכל אחריות לגבי שירות ו/או מוצר באתרים חיצוניים וכי פרסום כזה או אחר באתר בנוגע לאתרים חיצוניים או לתכנם אינו מהווה המלצה על שירותם ו/או על מוצרם.
 5. האתר ו/או המפעיל אינם צד לשום עסקה ו/או כל התקשרות, בין במישרין ובין בעקיפין, בינך לבין אתרים חיצוניים ו/או גופים אחרים המפורסמים ו/או מוצגים באתר.

 

 

 

 

 

 


 
דרך שלמה 157, תל אביב
info@thequest.club
03-5737945
תנאי השימוש - הצהרת נגישות - מדיניות ביטולים
© כל הזכויות שמורות ,קווסט פסטיבל סאונד בע"מ